Här listar vi några saker att tänka på men det är Du/Ni som är skyldig att skaffa rätt information och har det slutgilltiga ansvaret. En köpare tar över säljarens skyldigheter inne i lägenheten.

För att Du/Ni ska få lov att göra väsentliga ändringar i Er lägenhet, måste Du/Ni enligt plan och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna.

Nedan listar vi några viktiga saker att tänka på

Det är Du/Ni som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum, belamra gemensamma utrymmen, gårdar eller  läggas i eller utanför porten. Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad.
Håll rent i trapphusen, hissar, gårdar och framför entréen dvs städa efter Er!

Vad är väsentliga ändringar? Det är sådana som t.ex. berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar vatten, ventilation och avlopp. Du/Ni måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste Du/Ni anlita BRF´s Byggnadsingenjör eller hämta in säkra uppgifter via stadsbyggnadskontoret.  Att flytta våtutrymme/KÖK utan att ha konsulterat styrelsen/ BRF´s Byggnadsingenjör kan bli kostsamt för medlem då det kan få allvarliga konsekvenser på husets ventilation eller VVS.

Viktigt att veta:
Icke bärande innerväggar är Ert ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får Du/Ni ändra, så länge de inte påverkar fastigheten enligt ovan.För att undvika framtida vattenskador, ska Du/Ni vid renovering/ ombyggnad i våtrum följa gängse branschregler råd och anvisningar för våtutrymmen. Byte av stick mot stam får endast utföras av behörig rörmokare.
Stäm alltid av all VVS med fastighetsskötaren.

Ombyggnad eller andra ingrepp i BRF´s elsystem får det endast utföras av BRF´s behöriga elektriker. Ska Du/Ni göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.

Du/Ni får aldrig sätta igen eller ändra på befintlig (se separat sida) ventilation/OVK eller ändra till annan typ av ventilation. Stäm alltid av med styrelse eller fastighetsskötare.
Våtrumsfläkt/PAX får inte installeras i badrum.

Köksfläktar får endast kopplas till systemet efter godkännande av styrelse och sotare.Sotaren skriver ett intyg som sparas hos föreningen.
Betalas av lägenhetsinnehavaren.

Medlem ansvarar för att ventilationen/OVK i lägenheten inte hindras samt för att eventuell renovering av lägenheten utförs enligt regler för obligatorisk ventilationskontroll (OVK), exempelvis får ventilationsluckor inte byggas för och köksfläkten får inte kopplas till fastighetens ventilationskanaler. Tips! Vid renovering/omålning se till att skrapa rent runt/över så att de kan öppnas och skruvas loss.

Ritningar
Om Du/Ni ändrar planritningen så måste Du/Ni informera styrelsen innan arbetena påbörjas. Föreningen kommer även att ta ut en avgift för uppdatering av föreningens ritningar. Notera att detta även har med brand att göra då det har ritningar av fastigheter de använder sig av vid utryckning.

Våtutrymme. Se även PDF
Ändringar i våtutrymme skall alltid utföras av någon med våtrumsbehörighet, använd branschgodkänd produkt enligt förteckning i den senaste utgåvan av SÄKRA VÅTRUM, ett våtrumsintyg/kvalitetsdokument skall krävas av entreprenör. maila även detta till styrelsen. Monteringen skall utföras enligt aktuell tätskiktsleverantörs dokumenterade monteringsanvisning. Montering av tät- och ytskikt skall utföras av behörig personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat företag. 
Att inte använda sig av någon med våtrumsbehörighet kan bli en dyr och jobbig historia för Er som beställare. Du/Ni får aldrig sätta igen eller ändra på befintlig ventilation/OVK eller ändra till annan typ av ventilation.
Att flytta våtutrymme utan att ha konsulterat styrelsen/BRF´s Byggnadsingenjör kan bli kostsamt för medlem då det kan få allvarliga konsekvenser på husets ventilation eller VVS.

Kök
Fastigheternas ventilationssystem och avloppssystem är anpassat för kökens nuvarande placering och Du/Ni får inte flytta köket utan styrelsen skriftliga godkännande. Att flytta KÖK utan att ha konsulterat styrelsen/BRF´s Byggnadsingenjör kan bli kostsamt för medlem då det kan få allvarliga konsekvenser på husets ventilation eller VVS.

Radiatorer/värmeslingor
Du/Ni får inte flytta eller ta bort några radiatorer även om Du/Ni själv lägger in värmeslingor i golvet.
Ska Du/Ni lägga in värmeslingor i golvet måste dessa vara elburna. Du/Ni får således inte koppla in värmeslingorna på radiator- eller varmvattensystemet.

El
Vi har ett centralt abonnemang och varje lägenhet har en undercentral. I och med detta får vi ett bättre pris och varje medlem får en lägre avläsningsavgift än en vanlig abonnemangsavgift. Kostnade för elen enligt avläsning kommer på ordinarie avgiftsavi eller hyresavi för de lägenhetshyresgäster vi har.
Om avläsningen bryts vid tex renovering och servicetekniker måste åka ut är det lägenhetsinnehavaren som står för kostnaden.

Tillämpning av stadgarna paragraf 29 – anmälan från Styrelsen Ibland uppkommer önskemål att göra förändringar som inkluderar ingrepp på föreningens system för vatten, avlopp och värme. Sådana ingrepp kan förändra funktionerna inom fastigheten.Sådana ingrepp anses som väsentlig förändring av det slag som regleras i stadgarnas paragraf 29 och därför kräver ingreppen alltid tillstånd av styrelsen enligt paragrafen innan arbetet påbörjas. Förfrågan skall vara skriftlig och ställas till Styrelsen.
Styrelsens besked ska vara skriftligt.

Skador  som påverkar vatten, ventilation, el och avlopp måste alltid fastighetsskötaren informeras.

Hantverkare/leverantörer BRF använder och kan rekommendera se
Leverantörer vi använder

Kostnader
Myndigheter, BRF´s underleverantörer, oaktsamhet, skador och dylikt är medlemmens ansvar