Om du vill hyra ut din lägenhet för boende måste du alltid ha styrelsens tillstånd först även om det är släktingar/familj.
Föreningen är väl bevandrade på det här området eftersom vi har hanterat många ärenden under åren och de riktlinjer vi har är utformade utefter våra stadgar, lag och hyresnämnd. 
BRF har fått dom i hyresnämnden till föreningens fördel dvs ett stöd för vår förenings inställning

- Vad som gäller för provboende men inte minst har vi lärt oss regeln för kostnadsbaserad hyra, se längre ned på sidan.
'
- För att studier på annan ort ska utgöra skäl för uthyrning bör enligt praxis orten ligga bortom vad som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, dvs. mer än ca 8–10 mil och med en restid som överstiger 1,5 timme, Se Charlotte Andersson & Emil Andersson, Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning, Hyresnämndens praxis (2021, JUNO), under rubriken 4.4.9 Sammanfattande synpunkter, underrubrik Tillfälligt arbete på annan ort.

Vi värnar om ett boende i föreningen både för hög trivsel och säkerhet. Vi tittar alltid till vad som är bäst för de som bor i föreningen inte köpare, säljare eller enskilda medlemmars ekonomiska vinningar. 

Föreningen tillämpar strikt praxis och att all otillåten uthyrning kommer att drivas rättsligt med risk för bostadsrättsägaren att både förverka sin bostadsrätt och tvingas betala skadestånd till föreningen.
Hanteringen av andrahandsuthyrningar kräver juridiskt biträde eftersom styrelsen varken har tid eller kompetens att driva sådana ärendet samt att sådant  biträde kostar pengar som kan innebära höjningar av årsavgifterna om medlemmarna blir för vidlyftiga.

Det ligger  i en bostadsrättsförenings intresse att lägenheterna inte i alltför stor utsträckning bebos av andra än bostadsrättshavarna själva. Särskilt i en mindre förening där det redan pågår många andrahandsupplåtelser, kan detta få betydelse när hyresnämnden gör en avvägning mellan föreningens och bostadsrättshavarens intressen. 

En BRF kan alltså säga nej till uthyrning om den har s.k. befogad anledning. En sådan anledning kan vara att föreningen redan har många andrahandsuthyrningar och ytterligare uthyrningar kan påverka den dagliga skötseln av föreningen och det beskrivs ovan. Vidare om medlemmen förvärvat bostadsrätten på ren spekulation och inte har bosatt sig i lägenheten kan detta också utgöra ett exempel på när uthyrning inte tillåts. Man kan säga att ju längre tid bostadsrättshavaren avser att inte nyttja lägenheten, desto svagare blir motiven för att andrahandsuthyrningen ska tillåtas. 


Föreningens policy i uthyrningsfrågor har under lång tid varit restriktiv.
Att vi har valt en sådan linje sedan länge beror på att vi är en relativt liten förening samt vårt läge och erfarenheter.
Det skulle väldigt lätt kunna trilla över till negativa konsekvenser såsom att man inte bryr sig om Vingråen 32 som förening som 2-handshyresgäst. Engagemang är viktigt och att man värnar om tillgångarna och som boende medlem ha sin röst med sig in i stämman etc. Vi har erfarit problem med att att 2-handshyresgäster skräpar ner, trassel med att få tillgång till lägenhet för nödvändigt underhåll osv. Det har varit lägenhetshotell för anställda, inbrott och då vi stängde koden stod en desperat familj i porten utan nyckel eftersom de inte hade mer än kod och medlemmen var utomlands. Osv osv. Exemplen skulle kunna bli många.

Vi har dessutom haft tillfälliga AirBnB-gäster varav föreningen har fått påminna medlemmar flera gånger om att det inte är tillåtet överhuvudtaget.

Hotellverksamhet, Airbnb och liknande.
Hyresnämnden konstaterar att uthyrning via AirBnB är att betrakta
som hotellverksamhet och därmed är av kommersiell natur.
Uthyrningen är alltså av en annan typ än de som lagändringen den 1
juli 2014 – som medförde generösare villkor för bostadsrättshavare
– tar sikte på. Föreningen ger således inte tillstånd till sådan typ av uthyrning.

Ansökan
Tas endast upp på ordinarie styrelsemöte.
Styrelsemöten hålls en gång per månad (med uppehåll över sommar och jul/nyår). Eftersom ett bokat styrelsemöte kan bli uppskjutet på grund av sjukdom eller andra omständigheter eller att en behandlad ansökan kan resultera i avslag som också ska meddelas den tilltänkta hyresgästen rekommenderas att INTE sätta ett snävare tänkt startdatum än från 2 månader framåt efter insänd ansökan. 
Vi hanterar inga ärenden av denna karaktär enligt annan process än ordinarie styrelsemöte. Det vill säga inga ”expressärenden” av någon sort.

Ansökan görs via denna Nabos hemsida.
Du loggar in och gör din ansökan på "din" sida
Följande skall mailas till styrelsen;
- Blankett som ni finner till höger skall vara ifylld med alla uppgifter
Referenser på eventuella hyresgäster. 
- Kostnadsbaserat uträkning på hyran, se längre ned på sidan. 
Samtliga dokument skall finnas med i ansökan som bilagor annars tas ärendet inte upp utan skjuts till nästa möte förutsatt att underlag är styrelsen tillhanda. 

Vid en eventuell uthyrning;
Godkänns endast 6 månader i taget och max 12 månader totalt.
Föreningen kommunicerar endast till medlem som ansvarar för att informera sin eventuella hyresgäst.
Vi har inga klisterlappar med namn i trapphus, dörrar eller på postboxar, använd c/o adress. Du som uthyrare skall ha en noggran genomgång om allmäna utrymmen och hur vi behandlar vår gemensamma BRF.

Från och med den 1 februari 2013 har du rätt att ta ut en kostnadsbaserad hyra enligt lagen om uthyrning av egen bostad.
Den kostnadsbaserade hyran får inte vara påtagligt högre än summan av uthyrarens kapitalkostnad och driftskostnad.
Kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde.
Avkastningsräntan är skälig om den ligger ett par procent över riksbankens referensränta. Räntan är inte kopplad till uthyrarens faktiska kostnader utan är en uppskattad kostnad för att ha kapitalet bundet i bostaden. Om den som hyr ut har lånat pengar för att köpa bostaden eller inte saknar alltså betydelse.
Med driftskostnader menas till exempel avgift till bostadsrättsföreningen och kostnader för el och bredband. Om lägenheten hyrs ut möblerad, är det tillåtet ta ut ersättning för möbelslitage. 
Till skillnad från kapitalkostnaden som beräknas schablonmässigt är driftskostnadsdelen kopplad till uthyrarens faktiska kostnader.

Vid eventuell uthyrning får det endast ske till de namngivna på godkänd ansökan. Övrigt är att betrakta som olovlig uthyrning.