Om du vill hyra ut din lägenhet för boende måste du alltid ha styrelsens tillstånd först även om det är släktingar/familj.
Föreningen är väl bevandrade på det här området eftersom vi har hanterat många ärenden under åren och de riktlinjer vi har är utformade utefter våra stadgar, lag och hyresnämnd.
Vi värnar om ett boende i föreningen både för hög trivsel och säkerhet. Vi tittar alltid till vad som är bäst för de som bor i föreningen inte köpare, säljare eller enskilda medlemmars ekonomiska vinningar. 

Föreningen tillämpar strikt praxis och att all otillåten uthyrning kommer att drivas rättsligt med risk för bostadsrättsägaren att både förverka sin bostadsrätt och tvingas betala skadestånd till föreningen.
Hanteringen av andrahandsuthyrningar kräver juridiskt biträde eftersom styrelsen varken har tid eller kompetens att driva sådana ärendet samt att sådant  biträde kostar pengar som kan innebära höjningar av årsavgifterna om medlemmarna blir för vidlyftiga.

Det ligger  i en bostadsrättsförenings intresse att lägenheterna inte i alltför stor utsträckning bebos av andra än bostadsrättshavarna själva. Särskilt i en mindre förening där det redan pågår många andrahandsupplåtelser, kan detta få betydelse när hyresnämnden gör en avvägning mellan föreningens och bostadsrättshavarens intressen. 

2018 får vi en dom till föreningens fördel i hyresnämnden dvs ett stöd för ovan resonemang.

En BRF kan alltså säga nej till uthyrning om den har s.k. befogad anledning. En sådan anledning kan vara att föreningen redan har många andrahandsuthyrningar och ytterligare uthyrningar kan påverka den dagliga skötseln av föreningen och det beskrivs ovan. Vidare om medlemmen förvärvat bostadsrätten på ren spekulation och inte har bosatt sig i lägenheten kan detta också utgöra ett exempel på när uthyrning inte tillåts. Man kan säga att ju längre tid bostadsrättshavaren avser att inte nyttja lägenheten, desto svagare blir motiven för att andrahandsuthyrningen ska tillåtas.

Föreningens policy i uthyrningsfrågor har under lång tid varit restriktiv.
Att vi har valt en sådan linje sedan länge beror på att vi är en relativt liten förening samt vårt läge och erfarenheter.
Det skulle väldigt lätt kunna trilla över till negativa konsekvenser såsom att man inte bryr sig om Vingråen 32 som förening som 2-handshyresgäst. Engagemang är viktigt och att man värnar om tillgångarna och som boende medlem ha sin röst med sig in i stämman etc. Vi har erfarit problem med att att 2-handshyresgäster skräpar ner, trassel med att få tillgång till lägenhet för nödvändigt underhåll osv. Det har varit lägenhetshotell för anställda, inbrott och då vi stängde koden stod en desperat familj i porten utan nyckel eftersom de inte hade mer än kod och medlemmen var utomlands. Osv osv. Exemplen skulle kunna bli många.

Vi har dessutom haft tillfälliga AirBnB-gäster varav föreningen har fått påminna medlemmar flera gånger om att det inte är tillåtet överhuvudtaget.

Hotellverksamhet, Airbnb och liknande.
Hyresnämnden konstaterar att uthyrning via AirBnB är att betrakta
som hotellverksamhet och därmed är av kommersiell natur.
Uthyrningen är alltså av en annan typ än de som lagändringen den 1
juli 2014 – som medförde generösare villkor för bostadsrättshavare
– tar sikte på. Föreningen ger således inte tillstånd till sådan typ av uthyrning.

se även  http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt/

Blankett som ni finner till höger skall vara ifylld med alla uppgifter och styrelsen tillhanda i god tid innan styrelsemöte mailat som PDF till info@vingraen32.se
Har styrelsen inte blanketten tas inte ärendet upp dvs inget beslut. Föreningen vill även att det finns referenser på eventuella hyresgäster. Även dessa skall finnas med i ansökan som en bilaga. 

Ansökan tas endast upp på ordinarie styrelsemöte.
Styrelsemöten hålls en gång per månad (med uppehåll över sommar och jul/nyår). Eftersom ett bokat styrelsemöte kan bli uppskjutet på grund av sjukdom eller andra omständigheter eller att en behandlad ansökan kan resultera i avslag som också ska meddelas den tilltänkta hyresgästen rekommenderas att INTE sätta ett snävare tänkt startdatum än från 2 månader framåt efter insänd ansökan. 
Vi hanterar inga ärenden av denna karaktär enligt annan process än ordinarie styrelsemöte. Det vill säga inga ”expressärenden” av någon sort.

Vid en eventuell uthyrning;
Godkänns endast 6 månader i taget och max 12 månader totalt.
Föreningen kommunicerar endast till medlem som ansvarar för att informera sin eventuella hyresgäst.
Vi har inga klisterlappar med namn i trapphus eller på postboxar, använd c/o adress

Vid eventuell uthyrning får det endast ske till de namngivna på godkänd ansökan. Övrigt är att betrakta som olovlig uthyrning.