Ordinarie - PG Magnusson - Ordförande
Ordinarie -  Gunilla Robért - Kassör - Juridisk kontakt
Ordinarie -  Jakob Andersson - Sekreterare 
Suppleant - Karl Wessblad - Underhållsansvarig - Hemsideansvarig

 

Mail till styrelsen  besvaras skyndsamt och efter bästa förmåga då samtliga har ordinare arbeten.
Ansökan om medlemskap eller andra medlemsfrågor tas endast upp på ordinarie styrelsemöte en gång per månad - dock ej under jul och sommar. 

Valberedning

 Carl Nilsson - samankallandeJuridiskt ombud
Då vi har betydande lokalytor (läs betydande del av våra intäkter) låter vi ett juridiskt ombud sköta allt som rör våra hyresavtal med våra lokalhyresgäster eller tex det som kräver juridisk expertis tex vid ombyggnationer mot medlemmar. Vi som bor i huset, inklusive styrelsemedlemmar, ska inte behöva blanda rollerna och hamna i, från tid till annan, juridiska frågeställningar som kan bli både svåra och även obehagliga. Vi ska kunna möta dem och ha en god relation och ändå säga, när de börjar ta upp frågor som rör överenskommelser av affärsmässig karaktär att "all sådan diskussion tar du genom vårt juridiska ombud".


Revisor
Elias Haraldsson 
AUKTORISERAD REVISOR/ Allegretto

Vilka åtgärder kräver stämmobeslut?
En vanlig trätofråga i många bostadsrättsföreningar är vilka frågor som föreningens styrelse själva kan besluta
om och vilka frågor som kräver stämmobeslut. Det finns de som hävdar att större investeringar och underhållsåtgärder måste hänskjutas till föreningsstämman för beslut.
Svaret på frågan finns i föreningens stadgar. Det är dock inte alltid så lätt att tolka stadgetext och lagtext
och därav uppkommer ofta missförstånd. Grunden i en bostadsrättsförening är att föreningens medlemmar väljer en styrelse som ska ansvara för förvaltningen av föreningens bostäder.
Allt löpande underhåll beslutar och ansvarar styrelsen för, det finns dock tillfällen då styrelsen måste invänta
ordinarie föreningsstämma för beslut, eller kalla till en extrastämma.
Ett sådant tillfälle är om man vill ändra föreningens stadgar, då krävs det dessutom att beslutet tas på två
stämmor. Andra frågor som kräver stämmobeslut är beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens
hus eller mark om inte annat anges i stadgarna.

Varför ska styrelsen besluta?
Styrelsen är i lagens mening fastighetsägare och har därmed också skyldigheter att hålla fastigheten säker
för boende, besökare och de som arbetar eller vistas i och runt fastigheten.
Styrelsen måste förutom att följa föreningens stadgar och bostadsrättslagen också följa de lagar och
bestämmelser som rör fastighetsansvaret såsom miljöbalken, plan- och bygglagen, lag om skydd mot
olyckor, arbetsmiljölagen, kommunens ordningsstadgar, ellagen m.m. Eftersom styrelsen har ansvaret som
fastighetsägare och också kan bli straffskyldig om man bryter mot lagen följer att styrelsen också måste ha
möjlighet att besluta om och vidta åtgärder för att uppfylla sitt fastighetsägaransvar.

En vanlig åsikt är att man ska hänskjuta större investeringar eller underhåll till stämman för beslut. Men det
är egentligen inte priset på åtgärderna som styr om det är stämman som ska besluta eller ej.
Styrelsen har ansvar för det löpande arbetet i föreningen. Alla underhållsarbeten på fastigheterna och
åtgärder för att öka säkerheten, eller på andra sätt uppfylla myndighetskrav får och ska styrelsen besluta
om. Att hänskjuta sådana frågor till stämman innebär att man inte tar sitt ansvar som styrelse.


Exempel på beslut
Att bygga om en uthyrd lokal och göra hyresgästanpassningar - styrelsebeslut.
Bygga nya lägenheter - stämmobeslut.
Bygga till nya balkonger - stämmobeslut
Stamrenovering/stambyte - styrelsebeslut
Elfördelning - att gå från gemensam el till att var och en betalar för sin förbrukning - stämmobeslut.
Att bygga en bastu i föreningen - stämmobeslut.
Att bygga nya tvättstugor, eller att stänga en befintlig tvättstuga - stämmobeslut
Att förändra bestyckningen i tvättstugor, eller köpa in nya tvättmaskiner - styrelsebeslut.

Särskilda villkor för vissa beslut
Om- och tillbyggnad som innebär en väsentligt förändring i en bostadsrättshavares lägenhet ska godkännas
av bostadsrättshavaren eller beslutas om av stämman med kvalificerad majoritet och dessutom godkännas
av hyresnämnden. Hyresnämnden godkänner sådana åtgärder som är av liten betydelse för
bostadsrättshavaren och som inte skäligen kan tillgodoses på annat sätt.
Ett beslut som innebär en utvidgning av föreningens verksamhet kräver att två tredjedelar av stämman
godkänner beslutet.

Avgiften och insatsen
Enligt bostadsrättslagen är det styrelsen som bestämmer avgiftens storlek. Fråga om höjning av årsavgiften
är alltså inte en fråga som ska beslutas om på stämma. Däremot måste en ändring av insatsen beslutas av
stämman.

Informera medlemmarna
Att ett beslut inte ska fattas av stämman innebär inte att styrelsen inte kan informera om det på stämman,
eller mellan stämmorna. Givetvis ska större beslut föregås av mycket information till medlemmarna. Det
bästa är om man i föreningen också kan ha mer informella möten där man kan få möjlighet att komma med
synpunkter och diskutera kommande planer i föreningen.

De åtgärder som styrelsen vill hänskjuta till stämman för beslut kräver ju också att stämman får en chans
att ta ställning till åtgärden, med mycket information och beslutsunderlag i god tid innan beslutet ska tas.
Det är styrelsen uppgift att bereda ärenden så att stämman har möjlighet att ta beslut.

Styrelseprotokoll – vem har rätt ta del av dem? Är styrelsen skyldig lämna ut ett protokollsutdrag?
Styrelseprotokoll är att se som styrelsens arbetsmaterial och utgör ett bevismaterial över de beslut som har fattats på styrelsesammanträdet. Protokollföraren har en viktig uppgift att på ett så tydligt sätt som möjligt redogöra för vilka beslut som har fattats på styrelsesammanträdet, med vilken majoritet besluten har fattats, om någon har varit jävig, om någon har reserverat sig mot ett beslut med mera.
De som har rätt att ta del av protokollen är styrelsen och föreningens revisorer (eftersom de i sin tur ska granska styrelsens arbete). En styrelsesuppleant har ingen formell rätt att ta del av protokollen.
Det är styrelsen som avgör om någon ytterligare person ska få ta del av ett protokoll eller om ett protokollsutdrag ska lämnas till exempelvis en bostadsrättshavare som är berörd av en viss punkt. Det finns alltså ingen skyldighet att lämna ut ett protokollsutdrag. Styrelsen kan välja att informera den berörda bostadsrättshavaren på annat sätt än genom ett protokollsutdrag.