Vid årsskiftet 2023 införs nya regler för bostadsrättsföreningar kring bl a ombyggnationer.
Det är lägenhetsinnehavaren som är skyldig att skaffa rätt information och har det slutgilltiga ansvaret. En köpare tar alltid över säljarens skyldigheter.

Här listar vi några viktiga saker att tänka på inför renovering, läs igenom hela sidan.
Som bostadsrättsinnehavare får du tex lägga nytt golv, måla och tapetsera om, bygga om i kök etc. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ändringar som medför ingrepp i ledningar som förser fler än en lägenhet får du ej göra ingrepp på. Du får ej ändra den befintliga rumsdisponeringen utan tillstånd av styrelsen.

Kontakta styrelsen innan du sätter igång med en omfattande renovering. Om medlem utför väsentliga förändringar i sin bostad utan styrelsens godkännande kan föreningen kräva att bostadsinnehavaren på egen bekostnad återställer förändringen på ett fackmannamässigt sätt.
Att styrelsen beviljar ombyggnationen innebär dock inte att styrelsen eller föreningen övertar ansvar för ombyggnationen. 

Inför ombyggnad/renovering skall ni sätta upp tydlig information i portar var det skall renoveras, vem som ansvarar, tidsram och kontaktperson.Detta är för att öka säkerhet och snabb kommunikation vid eventuella problem.

Boende i hyresrätt får under inga omständigheter göra en förändring utan styrelsens tillstånd.

Det är lägenhetsinnehavaren som ansvarar för att byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum, belamra gemensamma utrymmen, gårdar eller  läggas i eller utanför porten. Håll rent i trapphusen, hissar, gårdar och framför entréen dvs städa efter Er hela tiden!

- Lägg täckskivor i trapphus, på mattor, i hiss, skydda väggar etc vid transporter. Använda inte  täckpapper och tejp som ger fula och svårborttagna märken på golvet. 

- Plocka bort och gör snyggt inför helg, 

- Det är den som renoverar som ansvarar för återställning av golv vid skada. 

- Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. god ton är att inte hålla på med störande arbeten under helger och sena kvällar. Tips är att stänga fönster för minimera ljudet ut.
Entré eller trapphus får inte användas som upplag för byggmaterial.

- Byggsäckar utanför skall löpande tas bort, tänk på att vi har en hyresgäst med entré från gatan.

För att få lov att göra väsentliga ändringar i Er lägenhet, måste Du/Ni enligt plan och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna och kräver certifieringar och krav på behörighet för hantverkare som skall utföra arbetet. 

Vad är väsentliga ändringar? Det är sådana som t.ex. berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar vatten, ventilation, avlopp eller brandskydd. Du/Ni måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Tänk på att i gamla hus kan de väggar som en gång inte var bärande med tiden bära last. Att flytta våtutrymme, kök eller vägg utan att ha konsulterat en konstruktör eller byggnadsingenjör kan bli kostsamt för medlem då det kan få allvarliga konsekvenser på huset.

Tillämpning av stadgarna paragraf 29 – anmälan från Styrelsen Ibland uppkommer önskemål att göra förändringar som inkluderar ingrepp på föreningens system för vatten, avlopp och värme. Sådana ingrepp kan förändra funktionerna inom fastigheten.Sådana ingrepp anses som väsentlig förändring av det slag som regleras i stadgarnas paragraf 29 och därför kräver ingreppen alltid tillstånd av styrelsen enligt paragrafen innan arbetet påbörjas. Förfrågan skall vara skriftlig och ställas till Styrelsen.
Styrelsens besked ska vara skriftligt.

Kostnader för myndigheter, BRF´s underleverantörer, oaktsamhet, skador och dylikt är alltid lägenhetsinnehavarens ansvar. 
Sådant  som påverkar vatten, ventilation, el och avlopp måste alltid fastighetsskötaren informeras.

Hantverkare/leverantörer BRF använder och kan rekommendera.

Viktigt att veta:
Icke bärande innerväggar är Ert ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får ändras så länge de inte påverkar fastigheten enligt ovan. För att undvika framtida vattenskador, ska Du/Ni vid renovering/ ombyggnad i våtrum följa gängse branschregler råd och anvisningar för våtutrymmen. Byte av stick mot stam får endast utföras av behörig rörmokare. Stäm alltid av all VVS med fastighetsskötaren.

Ombyggnad eller andra ingrepp i BRF´s elsystem får det endast utföras av BRF´s behöriga elektriker. Ska Du/Ni göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.

Du/Ni får aldrig sätta igen eller ändra på befintlig (se separat sida) ventilation/OVK eller ändra till annan typ av ventilation. Stäm alltid av med styrelse eller fastighetsskötare.

Medlem ansvarar för att ventilationen/OVK i lägenheten inte hindras samt för att eventuell renovering av lägenheten utförs enligt regler för obligatorisk ventilationskontroll - OVK, exempelvis får ventilationsluckor inte byggas för och köksfläkten får inte kopplas till fastighetens ventilationskanaler. Tips! Vid renovering/omålning se till att skrapa rent runt/över så att de kan öppnas och skruvas loss.

Ritningar
Om Du/Ni har fått lov av styrelsen att ändra den befintliga rumsdisponeringen måste nya relationsritningar upprätta , d.v.s. se till att ingrepp i ventilation, vatten, avlopp samt elektricitet förts in i lägenhetens ritningar.
Efter genomförda arbeten ska kopia av samtliga handlingar skickas till styrelsen för arkivering.
Även en kopia av det godkännande som utfärdats av kontrollansvarig ska skickas in. Kostnader för uppdatering av ritningar betalas av den som vill göra ändringar. 
Brandkåren använder sig av ritningar vid utryckning.

Våtutrymme. Se även PDF
Ändringar i våtutrymme skall alltid utföras av någon med våtrumsbehörighet, använd branschgodkänd produkt enligt förteckning i den senaste utgåvan av SÄKRA VÅTRUM, ett våtrumsintyg/kvalitetsdokument skall krävas av entreprenör. maila även detta till styrelsen. Monteringen skall utföras enligt aktuell tätskiktsleverantörs dokumenterade monteringsanvisning. Montering av tät- och ytskikt skall utföras av behörig personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat företag. 
Att inte använda sig av någon med våtrumsbehörighet kan bli en dyr och jobbig historia för Er som beställare.
Du/Ni får aldrig sätta igen eller ändra på befintlig ventilation/OVK eller ändra till annan typ av ventilation.
Att flytta våtutrymme utan att ha konsulterat styrelsen/BRF´s Byggnadsingenjör kan bli kostsamt för medlem då det kan få allvarliga konsekvenser på husets ventilation eller VVS.
Våtrumsfläkt/PAX får inte installeras i badrum.
Vid renovering där don/ventil sitter i duschutrymme skall följande installeras;
STOCKHOLM är VENTIQ IRIS påbyggd med ett ”neder- bördsskydd”. STOCKHOLM placeras ovan badkar eller i duschutrymmen vid s.k. Stockholmsventilation. Välj vägg- stos 080 eller 100. Bägge ingår i förpackningen. Ordernr 14050 STOCKHOLM 080/100 och beställs hos du-va.seove@du-va.se,
08-81 08 00
STOCKHOLM ger möjlighet till ett reglerbart tilluftsflöde vid s k Stockholms-ventilation. Som tillbehör finns anslutningsstosar -080 resp -100. Vid vissa installationer används också konverteringsplattor av skilda slag; se t ex Renova X-180x200-100. Lägg märke till att ansvaret för tätskiktet vilar på installatören för godkännande.


KÖK
Fastigheternas ventilationssystem och avloppssystem är anpassat för kökens nuvarande placering och Du/Ni får inte flytta köket utan styrelsen skriftliga godkännande. Att flytta KÖK utan att ha konsulterat styrelsen/byggnadsingenjör/BRF´s VVS och ventilation kan bli kostsamt för medlem då det kan få allvarliga konsekvenser på husets ventilation eller VVS.

Radiatorer
Arbeten med radiatorer får endast utföras av BRF utvald entreprenör och efter godkännande.
Under inga omständigheter får radioatorer tas bort då det kan påverka värmen hos Dig och alla i fastigheten. I samband med intrimning av värmesystem 2019 har vi inventerat och dokumenterat alla element. Se även länken värme

Värmeslingor
Du/Ni får inte flytta eller ta bort några radiatorer även om Du/Ni själv lägger in värmeslingor i golvet.
Ska Du/Ni lägga in värmeslingor i golvet måste dessa vara elburna. Du/Ni får således inte koppla in värmeslingorna på radiator- eller varmvattensystemet. Se även länken värme

El
Till lampan på balkong finns ett astrour som styr funktionen. Detta tillhör BRF och får inte tas ur drift/bort.

Vi har ett centralt abonnemang och varje lägenhet har en undercentral.. Kostnade för elen enligt avläsning kommer på ordinarie avgiftsavi. Om avläsningen bryts vid tex renovering och servicetekniker måste åka ut är det lägenhetsinnehavaren som står för kostnaden.

Ytterdörrar
Är föreningens ansvar och får ej bytas, gäller även handtag,brevlådor, ringklockor och namnskyltar dvs allt på utsidan. Vi vill hålla en gemensam linje på utsidan i trapphus. Låskolvar är medlemmens ansvar och kan bytas.