Den 1 januari 2023 trädde en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal. 
Mycket av detta har även gällt tidigare men nu stramare och tydligare.
 

Lagändringen omfattar följande delar:
1. Förtydligande av vilka åtgärder som omfattas av reglerna för förändringar eller nybyggnation.
De nya reglerna i Bostadsrättslagen förtydligar att bostadsrättshavaren inte utan tillstånd får utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar förändringar eller nybyggnation som avser följande:
 
Ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller ventilation,
Anordning som hör till ventilationssystemet (exempelvis ventilationsaggregat, ventiler eller ventilationsdon), Eldstad, rökkanal, eller annan del av fastighetens brandskydd (exempelvis brandtätning och gränser mellan brandceller), Ingrepp i bärande konstruktion, Omfattande ändring av planlösning, Ändring i kulturminnesskyddade byggnadsdelar.
Tidigare var det möjligt att ange undantag i bostadsrättsföreningens stadgar, lagändringen innebär också att denna möjlighet nu försvinner.
I kort kan BRF be boende göra en statusbesiktning för att se över dessa delar.
 
2. Styrelsen har rätt att uppställa villkor för tillståndet till åtgärden
Lagändringen innebär att styrelsen har rätt att uppställa villkor för tillståndet till renoveringen. Exempel på villkor kan vara våtrumsintyg, entreprenörens certifikat, ritningar, besiktningsprotokoll med mera.
Föreningen har tex krav på besiktningsman Johan Hansen som bekostas av byggherre.
 
 
3. Otillåten renovering kan leda till uppsägning av bostadsrätten.
Om en bostadsrättshavare har utfört en otillåten renovering kan det leda till uppsägning av bostadsrätten om bostadsrättshavaren inte efter föreningens begäran antingen i efterhand ansöker om tillstånd för renoveringen och får det beviljat, eller återställer lägenheten så som den var innan den otillåtna renoveringen utfördes.
 
I kort :

– Det kommer i praktiken innebära att det framöver blir svårt för bostadsrättshavare som själva vill utföra renoveringarna att få tillstånd till det, då de saknar certifikat och liknande. Mycket av detta har även gällt tidigare men nu stramare och tydligare.
 
Vilka åtgärder bör styrelsen vidta i samband med lagändringarna?
– För att undvika att onödiga tvister uppstår med bostadsrättshavare om otillåtna renoveringar bör styrelsen informera medlemmarna i föreningen om att det med start 1 januari 2023 införts en lagändring som innebär att otillåtna renoveringar kan medföra uppsägning av bostadsrätten, på vilket vis styrelsen tar emot ansökningar om tillstånd att utföra renoveringar, samt att styrelsens beslut kan överklagas till hyresnämnden. Din BRF har informerarat alla medlemmar via mailutskick .
 
 
– Som bostadsrättsförening är det också lämpligt att ha en särskild rutin för ansökan om tillstånd. 
Din BRF har inför ombyggnadsavtal mellan medlem och förening där vi har tagit juridisk hjälp för framtagande av ett så korrekt underlag med tydliga ramar och ansvar nu och i framtiden som skall undertecknas innan arbetet kan påbörjas. Medlemmen betalar 5 000 kronor exkl. moms för ovan ett standardavtal - där alla bilagor läggs till. Beloppet aviseras i samband med kommande avgiftsavisering. Måste föreningens juridiska ombud anlitas debbiteras detta medlemmen löpande.

Avtalet innefattar bla;
- Avtalets ingående handlingar
- Definitioner
- Bakgrund
- Kostnadsfördelning
- Ombyggnationens utförande
- Myndighetskrav, bygglov
- Arbetstider och bortforslande av material
- Vatten- och elavstängning, Buller
- Dokumentering av ombyggnation
- Vissa särskilda ombyggnationer
- Särskilt vad avser denna ombyggnation:
- Besiktning
- Förbesiktning
- Kostnad för besiktning
- Ansvarsfördelning
- Medlemmens ansvar
- Föreningens ansvar
- Försäkring 

Hur går detta till? 
De nya regler från den 1/1 - 23 har varit en nöt att knäcka, hur skall vi hantera den, vem betalar för vad, vilket ansvar har vi som BRF och framförallt vilket ansvar har medlem.  
Vi har samanställt hur detta går till i en  PDF till höger för att det skall fungera för oss som en förening.
När ni kommunicerar skall det stå i rubriken enligt följande, år månad dag- lägenhetsnummer samt efternamn.
Det är medlemmen som är ansvarig dvs byggherre och den som föreningen eller dess representat kommunicerar med inte medlemmens leverantörer.

Ta redan på när nästa styrelsemöte är och sätt inte för snävt startdatum då detta tas endast upp på ordinarie styrelsemöte PRELIMINÄRT en gång per månad - dock ej under jul och sommar. Det vill säga inga ”expressärenden” av någon sort.

Kostnader för myndigheter, BRF´s representatnt, underleverantörer, oaktsamhet, skador och dylikt är alltid medlemmens ansvar. 

Din BRF har genom åren upprättat ett kontaktnät med hantverkare, mer info längre ned på sidan.

Väsentliga ändringar måste alltid besiktigas och dokumentera av fastighetsskötaren, bekostas av medlemmen. 

Inför ombyggnad/renovering skall ni sätta upp tydlig information i portar var det skall renoveras, vem som ansvarar, tidsram och kontaktperson.Detta är för att öka säkerhet och snabb kommunikation vid eventuella problem.

Boende i hyresrätt får under inga omständigheter göra en förändring utan styrelsens tillstånd.

Det är medlemmens som ansvarar för att byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum, belamra gemensamma utrymmen, gårdar eller  läggas i eller utanför porten. Håll rent i trapphusen, hissar, gårdar och framför entréen dvs städa efter Er hela tiden!

- Hissar får ej användas som transporthissar utan är avsedda för persontransport.

- Lägg täckskivor i trapphus, på mattor, skydda väggar etc vid transporter. Använda inte  täckpapper och tejp som ger fula och svårborttagna märken på golvet. 

- Plocka bort och gör snyggt inför helg, 

- Det är medlemmens ansvarar för återställning av skador. Kostnader som vi sett uppstå pga oaktsamhet är; mattvätt, extra städning, åtgärder av golv som repats, skador på väggar och i hiss.

- Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. god ton är att inte hålla på med störande arbeten under helger och sena kvällar. Tips är att stänga fönster för minimera ljudet ut.
Entré eller trapphus får inte användas som upplag för byggmaterial.

- Byggsäckar utanför skall löpande tas bort, tänk på att vi har en hyresgäst med entré från gatan.

Hantverkare/leverantörer BRF använder.

Viktigt att veta:
Icke bärande innerväggar är Ert ansvar som medlem. Dessa får ändras så länge de inte påverkar fastigheten enligt ovan. För att undvika framtida vattenskador, ska Du/Ni vid renovering/ ombyggnad i våtrum följa gängse branschregler råd och anvisningar för våtutrymmen. Byte av stick mot stam får endast utföras av behörig rörmokare. Stäm alltid av all VVS med fastighetsskötaren.

Ingrepp i BRF´s elsystem får det endast utföras av BRF´s behöriga elektriker. Ska Du/Ni göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.

Du/Ni får aldrig sätta igen eller ändra på befintlig (se separat sida) ventilation/OVK eller ändra till annan typ av ventilation. Stäm alltid av med styrelse eller fastighetsskötare.

Medlem ansvarar för att ventilationen/OVK i lägenheten inte hindras samt för att eventuell renovering av lägenheten utförs enligt regler för obligatorisk ventilationskontroll - OVK, exempelvis får ventilationsluckor inte byggas för och köksfläkten får inte kopplas till fastighetens ventilationskanaler. Tips! Vid renovering/omålning se till att skrapa rent runt/över så att de kan öppnas och skruvas loss.

Ritningar
Om Du/Ni har fått lov av styrelsen att ändra den befintliga rumsdisponeringen måste nya relationsritningar upprätta , d.v.s. se till att ingrepp i ventilation, vatten, avlopp samt elektricitet förts in i lägenhetens ritningar.
Efter genomförda arbeten ska kopia av samtliga handlingar skickas till styrelsen för arkivering.
Även en kopia av det godkännande som utfärdats av kontrollansvarig ska skickas in. Kostnader för uppdatering av ritningar betalas av medlem. 
Brandkåren använder sig av ritningar vid utryckning.

Våtutrymme. Se även PDF
Ändringar i våtutrymme skall alltid utföras av någon med våtrumsbehörighet, använd branschgodkänd produkt enligt förteckning i den senaste utgåvan av SÄKRA VÅTRUM, ett våtrumsintyg/kvalitetsdokument skall krävas av entreprenör. maila även detta till styrelsen. Monteringen skall utföras enligt aktuell tätskiktsleverantörs dokumenterade monteringsanvisning. Montering av tät- och ytskikt skall utföras av behörig personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat företag. 
Att inte använda sig av någon med våtrumsbehörighet kan bli en dyr och jobbig historia för Er som beställare.
Du/Ni får aldrig sätta igen eller ändra på befintlig ventilation/OVK eller ändra till annan typ av ventilation.
Att flytta våtutrymme utan att ha konsulterat styrelsen/BRF´s Byggnadsingenjör kan bli kostsamt för medlem då det kan få allvarliga konsekvenser på husets ventilation eller VVS.
Våtrumsfläkt/PAX får inte installeras i badrum.
Vid renovering där don/ventil sitter i duschutrymme skall följande installeras;
STOCKHOLM är VENTIQ IRIS påbyggd med ett ”neder- bördsskydd”. STOCKHOLM placeras ovan badkar eller i duschutrymmen vid s.k. Stockholmsventilation. Välj vägg- stos 080 eller 100. Bägge ingår i förpackningen. Ordernr 14050 STOCKHOLM 080/100 och beställs hos du-va.seove@du-va.se,
08-81 08 00
STOCKHOLM ger möjlighet till ett reglerbart tilluftsflöde vid s k Stockholms-ventilation. Som tillbehör finns anslutningsstosar -080 resp -100. Vid vissa installationer används också konverteringsplattor av skilda slag; se t ex Renova X-180x200-100. Lägg märke till att ansvaret för tätskiktet vilar på installatören för godkännande.


KÖK
Fastigheternas ventilationssystem och avloppssystem är anpassat för kökens nuvarande placering och Du/Ni får inte flytta köket utan styrelsen skriftliga godkännande. Att flytta KÖK utan att ha konsulterat styrelsen/byggnadsingenjör/BRF´s VVS och ventilation kan bli kostsamt för medlem då det kan få allvarliga konsekvenser på husets ventilation eller VVS. 
Vid flytt av kök krävs bygganmälan. Det är också så att nybyggnadsregler kan gälla vid sådan ombyggnation. Flyttar kök plats och vattenrör hamnar ovanför ett sovrum på lägenheten under kan akustikutredning behöva göras. Dessutom ska ny OVK utföras vilket även du som medlem ansvarar för. Ytterligare krav kan komma att ställas beroende av den ombyggnation som du avser utföra. En besiktningsman /sakkunnig är den enda som kan säga vad som behövs utifrån underlaget avseende ombyggnationen. Ombyggnadsavtalet utvisar ditt ansvar. Radiatorer
Arbeten med radiatorer får endast utföras av BRF utvald entreprenör och efter godkännande.
Under inga omständigheter får radioatorer tas bort då det kan påverka värmen hos Dig och alla i fastigheten. I samband med intrimning av värmesystem 2019 har vi inventerat och dokumenterat alla element. Se även länken värme

Värmeslingor
Du/Ni får inte flytta eller ta bort några radiatorer även om Du/Ni själv lägger in värmeslingor i golvet.
Ska Du/Ni lägga in värmeslingor i golvet måste dessa vara elburna. Du/Ni får således inte koppla in värmeslingorna på radiator- eller varmvattensystemet. Se även länken värme

El
Till lampan på balkong finns ett astrour som styr funktionen. Detta tillhör BRF och får inte tas ur drift/bort.

Vi har ett centralt abonnemang och varje lägenhet har en undercentral.. Kostnade för elen enligt avläsning kommer på ordinarie avgiftsavi. Om avläsningen bryts vid tex renovering och servicetekniker måste åka ut är det lägenhetsinnehavaren som står för kostnaden.

Ytterdörrar
Är föreningens ansvar och får ej bytas, gäller även handtag,brevlådor, ringklockor och namnskyltar dvs allt på utsidan. Vi vill hålla en gemensam linje på utsidan i trapphus. Låskolvar är medlemmens ansvar och kan bytas.