Här listar vi några viktiga saker att tänka på, läs gärna igenom hela sidan.

För att få lov att göra väsentliga ändringar i Er lägenhet, måste Du/Ni enligt plan och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna och kräver certifieringar och krav på behörighet för hantverkare som skall utföra arbetet.

Det är lägenhetsinnehavaren som är skyldig att skaffa rätt information och har det slutgilltiga ansvaret. En köpare tar över säljarens skyldigheter.

Kostnader för myndigheter, BRF´s underleverantörer, oaktsamhet, skador och dylikt är alltid   lägenhetsinnehavarens ansvar. Skador som påverkar vatten, ventilation, el och avlopp måste alltid fastighetsskötaren informeras.

Inför ombyggnad/renovering skall ni sätta upp tydlig information i portar var det skall renoveras, vem som ansvarar, tidsram och kontaktperson.Detta är för att öka säkerhet och snabb kommunikation vid eventuella problem.

Det är lägenhetsinnehavaren som ansvarar för att byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum, belamra gemensamma utrymmen, gårdar eller  läggas i eller utanför porten. Håll rent i trapphusen, hissar, gårdar och framför entréen dvs städa efter Er hela tiden!
Lägg täckpapp i trapphus, på mattor, i hiss, skydda väggar etc vid transporter.
Plocka bort och gör snyggt inför helg, gäller även täckpapp. Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad.

Hantverkare/leverantörer BRF använder och kan rekommendera.

Vad är väsentliga ändringar? Det är sådana som t.ex. berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar vatten, ventilation, avlopp eller brandskydd. Du/Ni måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Tänk på att i gamla hus kan de väggar som en gång inte var bärande med tiden bära last. Konsultera alltid BRF´s konstruktör, en billig försäkring. Att flytta våtutrymme/KÖK utan att ha konsulterat BRF´s konstruktör eller byggnadsingenjör kan bli kostsamt för medlem då det kan få allvarliga konsekvenser på husets ventilation eller VVS.

Konstruktör
Jonny Berg  073-525 16 16
Byggnadsingenjör - besiktare:
Johan Hansen  0735- 15 15 16 
Måste alltid konulteras vid ändringar i lägenheters plan. Alla kostnader betalas av den som vill göra ändring även uppdatering av ritningar.
Brandkonsult
Brandgruppen - Johan Renvall
070-882 22 90
Brandskydd/celler som allt oftast glöms bort vid renoveringar    www.boverket.se/brandskydd

Tillämpning av stadgarna paragraf 29 – anmälan från Styrelsen Ibland uppkommer önskemål att göra förändringar som inkluderar ingrepp på föreningens system för vatten, avlopp och värme. Sådana ingrepp kan förändra funktionerna inom fastigheten.Sådana ingrepp anses som väsentlig förändring av det slag som regleras i stadgarnas paragraf 29 och därför kräver ingreppen alltid tillstånd av styrelsen enligt paragrafen innan arbetet påbörjas. Förfrågan skall vara skriftlig och ställas till Styrelsen.
Styrelsens besked ska vara skriftligt.

Viktigt att veta:
Icke bärande innerväggar är Ert ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får ändras så länge de inte påverkar fastigheten enligt ovan. För att undvika framtida vattenskador, ska Du/Ni vid renovering/ ombyggnad i våtrum följa gängse branschregler råd och anvisningar för våtutrymmen. Byte av stick mot stam får endast utföras av behörig rörmokare. Stäm alltid av all VVS med fastighetsskötaren.

Ombyggnad eller andra ingrepp i BRF´s elsystem får det endast utföras av BRF´s behöriga elektriker. Ska Du/Ni göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.

Du/Ni får aldrig sätta igen eller ändra på befintlig (se separat sida) ventilation/OVK eller ändra till annan typ av ventilation. Stäm alltid av med styrelse eller fastighetsskötare.

Medlem ansvarar för att ventilationen/OVK i lägenheten inte hindras samt för att eventuell renovering av lägenheten utförs enligt regler för obligatorisk ventilationskontroll - OVK, exempelvis får ventilationsluckor inte byggas för och köksfläkten får inte kopplas till fastighetens ventilationskanaler. Tips! Vid renovering/omålning se till att skrapa rent runt/över så att de kan öppnas och skruvas loss.

Ritningar
Om Du/Ni ändrar planritningen så måste Du/Ni informera styrelsen innan arbetena påbörjas. Föreningen kommer även att ta ut en avgift för uppdatering av föreningens ritningar. Notera att detta även har med brand att göra då det har ritningar av fastigheter som de använder sig av vid utryckning.

Våtutrymme. Se även PDF
Ändringar i våtutrymme skall alltid utföras av någon med våtrumsbehörighet, använd branschgodkänd produkt enligt förteckning i den senaste utgåvan av SÄKRA VÅTRUM, ett våtrumsintyg/kvalitetsdokument skall krävas av entreprenör. maila även detta till styrelsen. Monteringen skall utföras enligt aktuell tätskiktsleverantörs dokumenterade monteringsanvisning. Montering av tät- och ytskikt skall utföras av behörig personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat företag. 
Att inte använda sig av någon med våtrumsbehörighet kan bli en dyr och jobbig historia för Er som beställare.
Du/Ni får aldrig sätta igen eller ändra på befintlig ventilation/OVK eller ändra till annan typ av ventilation.
Att flytta våtutrymme utan att ha konsulterat styrelsen/BRF´s Byggnadsingenjör kan bli kostsamt för medlem då det kan få allvarliga konsekvenser på husets ventilation eller VVS.
Våtrumsfläkt/PAX får inte installeras i badrum.

KÖK
Fastigheternas ventilationssystem och avloppssystem är anpassat för kökens nuvarande placering och Du/Ni får inte flytta köket utan styrelsen skriftliga godkännande. Att flytta KÖK utan att ha konsulterat styrelsen/BRF´s Byggnadsingenjör kan bli kostsamt för medlem då det kan få allvarliga konsekvenser på husets ventilation eller VVS.

Radiatorer
Arbeten med radiatorer får endast utföras av BRF efter godkännande.
Under inga omständigheter får radioatorer tas bort då det kan påverka värmen hos Dig och alla i fastigheten. I samband med intrimning av värmesystem 2019 har vi inventerat och dokumenterat alla element. Se även länken värme

Värmeslingor
Du/Ni får inte flytta eller ta bort några radiatorer även om Du/Ni själv lägger in värmeslingor i golvet.
Ska Du/Ni lägga in värmeslingor i golvet måste dessa vara elburna. Du/Ni får således inte koppla in värmeslingorna på radiator- eller varmvattensystemet. Se även länken värme

El
Till lampan på balkong finns ett astrour som styr funktionen. Detta tillhör BRF och får inte tas ur drift/bort.

Vi har ett centralt abonnemang och varje lägenhet har en undercentral. I och med detta får vi ett bättre pris och varje medlem får en lägre avläsningsavgift än en vanlig abonnemangsavgift. Kostnade för elen enligt avläsning kommer på ordinarie avgiftsavi eller hyresavi för de lägenhetshyresgäster vi har.
Om avläsningen bryts vid tex renovering och servicetekniker måste åka ut är det lägenhetsinnehavaren som står för kostnaden.

Dörrar
Är föreningens ansvar och får ej bytas, gäller även handtag,brevlådor, ringklockor och namnskyltar dvs allt på utsidan. Vi vill hålla en gemensam linje på utsidan i trapphus. Låskolvar är medlemmens ansvar och kan bytas.