En energideklaration är en sammanställning av en byggnads energianvändning, ägare, storlek, nybyggnadsår och dylikt. Dessa uppgifter sammanställs i energideklarationen.

När energianvändningen visar att byggnadens förbrukning av el och värme är hög vid jämförelse med liknande byggnader krävs besiktning.

Behovet av besiktning styrs enligt Boverket av i vilken omfattning besiktningen kan leda till rekommendationer om kostnadseffektiva energibesparande åtgärder. Den som utför energideklarationer avgör om besiktning krävs, besiktningsmannen är den som gör denna bedömning och kan få stå till svar för sina beslut mot aktuella myndigheter.

En besiktning omfattar en översiktlig okulär kontroll av byggnadens klimatskal, ventilationssystem, uppvärmnings- och värmedistributionssystem, varmvatteninstallationer samt installationer som drivs av fastighetsel.

Besiktningen ligger till grund för konkreta förslag på energibesparande åtgärder. Om inte någon besiktning genomförs är det inte möjligt att lämna några konkreta förslag på energibesparande åtgärder.