OVK.
 Ny besiktning är gjord november 2022 och vi har skickat ut resultatet till alla medlemmar. Preliminär ny  slutbesiktning är planerad till mitten av mars 2023. Alla anmärkningar måste då vara åtgärdade av respektive medlem som fått anmärkning.
 

BRF gör vad lagen kräver - att återställa/säkra ventilation enligt byggnadens original. Allt därefter mekanisk frånluft eller andra alternativ är en separat fråga och har inget med vad lagen kräver.
 

OVK = Obligatorisk ventilationskontroll
Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. Sedan början av 1990-talet finns regler om hur genomförandet går till.

Obligatorisk ventilationskontroll gynnar inomhusmiljön.

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" där spelar ventilationskontrollen en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat.

Fem nyckelord kan förklara OVK:s genomförande:

• Byggnadens ägare. Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen.

• Besiktningsman. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.

• OVK-protokoll. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han/hon sända till kommunens byggnadsnämnd.

• Intyg. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.

• Byggnadsnämnd. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.Bild 2 skall regleras efter årstid men alltid vara lite öppen.
Vissa lägenhetsinnehavare har valt att behålla gamla don - bild 3. Gamla don är svårare att reglera flödet på än de nyinsatta bild - 4
och kan kännas som ett större kallras.


Ventiler är viktiga = luft in och luft ut.
Våra fastigheter har självdragssystem (ex. bild 1) som bygger på att frisk luft tar sig in i byggnaden genom ventiler (ex.bild 2-4) (skorstenseffekten) då varm luft strömmar från husets lägre delar via uppvärmda kanaler till uteluften i husets övre delar. Skorstensverkan ökar ju fler våningsplan luften strömmar igenom.Självdragssystemets drivkrafter varierar med uteklimatet och vindens variationer. Under en kall och blåsig dag skapas bra drivkrafter och luftomsättningen blir stor med risk för drag, särskilt i ett hus med flera våningar. Titta gärna på dokumentet info ventilation.
De 4 lägenheterna längst ned Kammakargatan har mekanisk ventilation.


Att inte ha alla ventiler (ex.bild 2-4) öppna skapar sämre luft, stängs en kan det bli kallras, imma/fukt på fönster och i värsta fall mögel. Ventiilerna spelar mot varandra - ena luft in den andra luft ut. Reglera öppningen efter årstid men håll de alltid lite öppna. Glöm inte att då och då dammsuga rent i ventilerna.

Du får aldrig sätta igen eller ändra på befintlig ventilation eller ändra till annan typ av ventilation.

Fläktar
PAX eller andra typer av fläktar får inte installeras i badrum eller annan plats då det stör systemets flöde och grannar.

Vid renovering där don/ventil sitter i duschutrymme skall följande installeras;
STOCKHOLM är VENTIQ IRIS påbyggd med ett ”neder- bördsskydd”. STOCKHOLM placeras ovan badkar eller i duschutrymmen vid s.k. Stockholmsventilation. Välj vägg- stos 080 eller 100. Bägge ingår i förpackningen. Ordernr 14050 STOCKHOLM 080/100 och beställs hos du-va.se, ove@du-va.se,08-81 08 00, STOCKHOLM ger möjlighet till ett reglerbart tilluftsflöde vid s k Stockholms-ventilation. Som tillbehör finns anslutningsstosar -080 resp -100. Vid vissa installationer används också konverteringsplattor av skilda slag; se t ex Renova X-180x200-100. Lägg märke till att ansvaret för tätskiktet vilar på installatören för godkännande.
Bild skall skickas till föreningen som dokumentation.


Notera att i lägenheter där tak har sänkts under befintliga ventiler, fastmålat eller har tapetserats över,kommer åtgärder att behöva göras för att ta fram ventiler. Det åligger lägenhetsinnehavaren att säkerställa att husets befintliga ventiler kan ”göra sitt jobb” och att BRF kan öppna och rensa vid underhåll. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för alla kostnader i lägenheten för att tex öppna/ta fram ventiler, målning, tapeter, kakel, ny besiktning etc. Det har i detta fallet ingen betydelse om det gjorts av tidigare innehavare eller ej.  BRF ansvarar för kanalens själva donet/galler och dess funktion.

Tips!
Vid renovering/omålning se till att skrapa rent runt/över så att ventiler/don kan skruvas loss lätt, öppnas och rengöras.
Se även upp till höger pdf förbyggd ventil som ett exempel.

Skötsel av spaltventiler
Se instruktion till höger

ALLMÄNNA RÅD – SJÄLVDRAGSVENTILATION
Friskluft tas huvudsakligen in via reglerbara spaltventiler ovanför vissa fönster, genom fönstervädring och otätheter i byggnaden. P g a ålder kan idag ventiler under fönsterbänkar och skafferiventiler inte alltid regleras på ett godtagbart sätt. De blir i sämsta fall permanenta otätheter i ytterväggarna.

Utsug av luft sker via de ventiler som finns i kök, badrum / WC samt ibland även i sovrum och hall.

VANLIGA PROBLEM I HUS MED SJÄLVDRAG
Lukter från andra lägenheter/ trapphus: Beror oftast på att fönsterventiler är stängda. Luft sugs alltid ut ur lägenheten via utsugsventilerna. Om spaltventilerna är stängda sugs luft från grannar/trapphus in i lägenheten i stället för frisk uteluft. Ibland kan lukter spridas p g a bakdrag (se nedan).
Åtgärd: Håll spaltventilerna öppna. Kontrollera också att utsugsventilen i kök ej är i fullt öppet läge.

Drag i lägenheten
Drag från friskluftsventiler kan visserligen avhjälpas genom att tillfälligt stänga någon enstaka ventil men bör ej användas som permanent lösning. Stänger man alla spaltventiler riskerar man att drag uppstår i golvvinklar och fönster istället. Även lukter mellan lägenheter kan då spridas.Drag från utsugsventiler skall aldrig förekomma. Bakdrag har i så fall uppstått (se nedan).Drag från golvvinklar, fönster m m förekommer ibland. Förvärras om friskluftsventiler är stängda.

Bakdrag från utsugsventiler:
Bakdrag innebär att kall luft strömmar in i lägenheten genom utsugsventil. Bakdrag uppstår när sugkraften i olika kanaler är ojämn i kombination med att friskluftstillförseln genom otätheter/spaltventiler är för liten.

Åtgärder när bakdrag uppstått: öppna fönster tillfälligt. Se till att utsugsventilen i kök ej är i fullt öppet läge. Kontrollera med t ex en strimla toalettpapper att luftriktningen vänder i ventilen med bakdrag.
Håll spaltventilerna öppna.
Bästa metoden är dock att i förebyggande syfte hålla spaltventilerna öppna och köksventilen i min.läge.

Dålig ventilation:
Håll alla ventiler öppna.