Säljare, köpare och  mäklare.
För mäklare som arbetar med försäljningar är det extra viktigt att ni följer anvisningarna för att underlätta för alla parter.
För alla vänligen läs igenom HELA sidan innan ni skickar över frågor till styrelsen, ni kommer att finna det mesta, hemsidan är väl uppdaterad. 
Vi bistår gärna men har begränsade resurser, arbeten och därmed ledtider, vi är en förening och inte ett företag med anställda, vi gör det som fungerar bäst för oss i vår vardag. Det är en anledning till att vi har vår hemsida och bland annat denna sektion.Är det något som saknas tipsa oss gärna.

Den 1 januari 2023 trädde en lagändring i kraft som innebär stramare regler för renoveringar. 
Mycket av detta har även gällt tidigare men nu stramare och tydligare.
I och med detta inför vi avflyttningskontroll. 

Varför ska en avflyttningskontroll göras?
Det är ett sätt för din BRF att bevara standarden i fastigheterna samtidigt som det ska förebygga skadehändelser och ytterst handlar det om våra pengar om föreningen kan bli skyldig att utföra åtgärder för fel/brister. Därav borde det ses som något positivt för oss alla medlemmar.

Alla ansökningar om utträde ur föreningen måste kompletteras med en avflyttningskontrolll. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter som överlåts har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningskontroll är ventilations-, värme och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns, att inga otillåtna ändringar eller installationer gjorts. Om anmärkningar finns, åläggs bostadsrättshavaren att åtgärda dessa. Avflyttningskontroller bekostas av föreningen. När styrelsen fått ett godkänt avflyttningsprotokoll, kan medlemsansökan om utträde slutbehandlas. 
Avflyttningskontrollen sker för föreningens räkning utifrån föreningens intresse av lägenhetens skick och ska inte förväxlas med en s k överlåtelsebesiktning. Om köpare/mäklare önskar kopia begärs det primärt från säljaren. 
Önskar förvärvaren eller överlåtaren en kontroll av lägenhetens skick inför överlåtelsen rekommenderas att besiktningsman anlitas för det ändamålet.
Kontakta fastighetsskötaren för att boka tid. Tips är att ha alla byggdokument tillgängliga för snabbare hantering, exempel våtrumsintyg, entreprenörens certifikat, ritningar, besiktningsprotokoll med mera. 
 

Att köpa en bostadsrätt.
Du förvärvar egentligen inte själva lägenheten utan en andel i den ekonomiska föreningen som äger fastigheten. Bostadsrätten är en unik upplåtelseform som bara finns i Sverige, Norge och till viss del i Finland! Precis som namnet antyder innebär det att du köper en andel i bostadsrättsföreningen som äger fastigheten.
Du köper en nyttjanderätt där du får bo på obegränsad tid förutsatt att du respekterar bostadsrättsföreningens stadgar. Du måste också ta hänsyn till dina grannar eftersom ni äger fastigheten tillsammans. Du och dina grannar tar hand om ekonomi och förvaltning.  Alla i bostadsrättsföreningen har  rättigheter – men också skyldigheter.
 
En förutsättning:
för att kunna bli ägare av en bostadsrätt är ett godkänt medlemskap. Bostadsrättsföreningen måste godkänna köparen som medlemmar i föreningen för att en överlåtelse skall gå igenom. Om det kan antas att förvärvare eller behörig företrädare för denne för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Har bostadsrätten övergått till make sambo på vilket lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas får medlemskap vägras om förvärvaren inte kommer att vara permanent bosatt i lägenheten efter förvärvet. 

Kreditupplysning vid ansökan om medlemskap.
En kreditupplysning s.k. "UC" behövs för ansökan om medlemskap som visar betalningsförmågan framåt (om det inte framgår av UC:n). 
Det vanliga är att inga andra krav ställs på medlemskapet än att den sökande ska vara skötsam. I det begreppet ligger både skötsamhet avseende allmän vandel och skötsamhet vad gäller förmågan att betala avgiften till föreningen. Det som ska prövas i ekonomiskt hänseende är om det är sannolikt att förvärvaren kan göra rätt för sig mot föreningen. Dokumenterad dålig betalningsförmåga, till exempel betalningsanmärkningar, skatteskulder, skulder hos kronofogdemyndigheten kan utgöra "bevis" på bristande betalningsförmåga och i allvarliga fall vara skäl till att neka medlemskap. Det kan därför vara lämpligt att begära en kreditupplysning och den vägen bilda sig en uppfattning om den ekonomiska skötsamheten. Är man osäker kan det vara lämpligt att kontrollera också med skatte- och kronofogdemyndighet, vars register är offentliga. Det ställs inga krav på att den blivande medlemmen ska kunna uppvisa viss regelbunden inkomst från förvärvsarbete. Men avsaknad av förvärvsinkomst i kombination med allvarligare betalningsanmärkningar kan vara tillräckligt för att stänga någon ute från föreningen. BRF Vingråen 32 har valt att lägga denna uppgift på den ansökande mäklaren eller köpare som ansvar att denna "UC" inkommer till styrelsen. Denna upplysning behövs för alla personer som söker medlemskap i vår förening.  


När Du väl kontaktar oss vill vi veta vilken lägenhet det gäller inte bara ett mail med frågor
En försäljning/köp är en affär mellan säljare/köpare. BRF har inget ansvar i denna affär.

Överlåtelse;
är giltig först efter det att köparen godkänts som medlem av styrelsen. 
Både köpare och säljare bör närvara vid tillsynen av lägenheten vid överlåtelse.
MÄKLARE- Ta redan på när nästa styrelsemöte är och sätt inte för snävt överlåtelsedatum.
Ansökan om medlemskap eller andra medlemsfrågor tas endast upp på ordinarie styrelsemöte PRELIMINÄRT en gång per månad - dock ej under jul och sommar. Det vill säga inga ”expressärenden” av någon sort.

Avtal, anökan etc
- Vi fyller inte i några formulär utan lämnar det till mäklare och säljare.
- Vi använder inte Smoot eller andra digitala tjänster.

- Ansvarig mäklare skall:
Använda maklarservice.nabo.se  och bifoga samtliga dokument, köpeavtal, medlemsansökan, UC samt eventuell fullmakt för ett eventuellt godkännande medlemsskap.

Juridiska personer, delat ägande eller övernattningslägenhet.
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen. Föreningen accepterar delat ägande, minsta ägarandel är 10%.Vi accepterar inte övernattningslägenheter.

Mäklarbild
Vid förfrågan från mäklare hänvisar föreningen till: NABO
Mäklaren behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild. Frågor utöver mäklarbild hänvisas till NABO

Utdrag ur lägenhetsförteckningen
Medlemmar och banker kan hämta ut detta genom att mejla till NABO
Föreningen ansvarar inte får några kostnader i samband med detta utan bekostas helt av säljare/köpare/mäklare. 

Några förslag på länkar att titta på.
Ekonomi
Nycklar
El
Frågor & Svar


Frågor som ofta återkommer;
- Lägenhetens yta, lämnar föreningen ingen information utan låta mäklaren eller säljaren själv kontrollmäta ytan. Det är helt en transaktion mellan säljare och köpare.
Den uppgift föreningen har om lägenhetsyta är inte alltid tillförlitlig eftersom det dels kan vara fråga om gamla uppgifter och dels att det inte finns någon skyldighet för föreningen att uppdatera uppgifter om lägenhetsytor.
- Om säljaren gjort ändringar i lägenheten. En köpare tar ALLTID över säljarens skyldigheter oavsett. Se även renovera & bygga om
- Kan jag flytta, vad är stammens storlek mm.
Vi hjälper till med det vi kan men vissa saker måste sakkunning svara på. Kostnader för deras tid och uppdatering av ritningar betalas inte av BRF utan av frågeställare.
- Beräkning av den totala skulden per kvm.
Här finns det olika skolor och beroende på vem som gör beräkningen vilket gör att det kan skilja sig åt markant. Vissa räknar bara på boyta andra räknar på den totala ytan. Vi och vår bank sedan start räknar på den totala ytan, 4 490 kvm. En medlem är en del av den totala ytan vilket gäller även trapphus, tvättstuga, cykelrum osv
- Vad ingår i avgiften.
Värme, vatten, fiber & TV
Namnskylten på dörren följer en bestämd standard. Beställningen sker genom styrelsen till fastighetsskötaren då alla papper är på plats. Köpare skall maila info@vingraen32.se de uppgifter som skall stå på skyltar/trapphus, OBS! se till att vara tydlig vilken lägenhet och vilken fastighet etc.
Skylten blir monterad av fastighetsskötaren när den är framtagen. Detta minskar skador på dörrarna (vilket uppstår på sikt när alla annars väljer sin egen storlek och placering) samt att det förstås ser enhetligt och snyggt ut. Din förening tar ut en avgift  från alla nya medlemmar för att täcka kostnader för namnskylt/porttelefon/hämtning och montering/ plupp till bokningstavla vilket kommer på avgiftsavin, kostnaden varierar beroende på gravyrkostnad - namnets längd.
Vi har valt utförande av Askwalls gravyr
- Rätt information i porttelefonen;
Förutsätter att styrelsen har fått rätt mobil/fast nummer. Det är bara mantalsskrivna och medlem som läggs upp.

Pantsättning.
Vår kamerala förvaltare administrerar alla pantsättningar åt oss. Helt enligt våra stadgar debiteras pantförskrivningsavgift och överlåtelseavgift. Medlemmen (köparen) betalar föreningen, vi betalar motsvarande till förvaltaren som fakturerar oss. Läs noga var Pantsättningar skall postas till.
Eventuella andra merkostnader tex ökad kostnad för hantering GDPR i samband med köp/sälj betalas alltid av köpare/säljare inte av föreningen oavsett. 


Säljaren ansvarar att köparen får rätt avgifts avier tills nya kommer. 
Som ett steg i vår ständiga strävan efter minskad miljöpåverkan så har vi infört en aviavgift för den som vill fortsätta ta emot avier i pappersformat. Det finns tre alternativ som är helt kostnadsfria och en majoritet av mottagarna har redan valt något av dessa alternativ, e-post, e-faktura eller betalning via autogiro.

El vid köp och försäljning av lägenhet.
Elavgifter skickas ut månadsvis i samband med avgiftsavier.
BRF har ett centralt abonnemang och varje lägenhet har en undermätare.  Kostnade för elen kommer på ordinarie avgiftsavi eller hyresavi för de hyresgäster vi har. Om avläsningen bryts vid renovering och servicetekniker måste åka ut är det lägenhetsinnehavaren som står för kostnaden.
Behöver inte säga upp något vid flytt men det är viktigt att köpare och säljare gör upp om obetalda elräkningar vid överlåtelsen av lägenheten. Inga separata avläsningar sker vid försäljning.
Medlemmar kan  logga in med BankID och se sina avier, ändra aviseringsmetod och se information bland annat elkostnader. BRF har inget ansvar i frågan.

Till lampor på balkonger finns ett astrour som styr funktionen. Detta tillhör BRF och får inte tas ur drift/bort.

Information till och från Styrelse
För att vår kommunikation mellan varandra skall gå smidigt och snabbt använder vi e-mail för att förenkla och för att snabba på processen.
Vänligen informera om din kontaktinformation omgående. Detta är viktigt för att du inte ska gå miste om viktig information. Är ni fler som äger lägenheten, vill vi ha allas kontaktinformation mailat till info@vingraen32.se Det är medlemmarnas ansvar att föreningen har rätt kontaktinformation.

Förråd och gemensamma utrymmen.
Tvättstuga Kammakargatan
Källarförråd Drottninggatan
Källarförråd Kammakargatan
2 gårdar